Σας γνωρίζουμε οτι, στις 17 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ε.Α.Α.Α, (χαλκοκονδύλη 5, 7ος όροφος) , η βράβευση αριστούχων μαθητών σχολικού έτους 2016 - 2017, για τα τέκνα οικογενειών Αποστράτων Αξκών Αεροπορίας. 

Α. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:

    (1) Τα τέκνα των μελών μας να είνα αριστούχα της Β΄και Γ΄ Τάξεως Δημοσίου η Ιδιωτικού Λυκείου Ελληνικής Επικράτειας και τα Τεχνικά Λύκεια, με Μ.Ο βαθμολογίας 18,1 και άνω, σύμφωνα με το Π.Δ. 246/98 και Π.Δ. 60/06 του Υπουργείου Παιδείας.

    (2) Ο αριθμός των υπό βράβευση τέκνων των Αποστράτων, καθορίζεται με απόφαση του κ. Α/ΓΕΑ και χορηγείται στον υπό βράβευση μαθητή, χρηματικό ποσό 320 ,00 (τριακόσια είκοσι) ευρώ, το οποίο θα κατατεθεί  σε τραπεζικό λογαριασμό του βραβευμένου μαθητή, απο το ΓΕΑ/ΟΛΚΑ.

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

    (1) Αίτηση απο τον νόμιμο Επίτροπο, (κηδεμόνας - πατέρας - μητέρα), που θα βρείτε αναρτημένη στην ηλεκτρονική σελίδα,  E.A.A.A,  η στο Παράρτημά μας. 

    (2) Βεβαίωση του Δημοσίου η Ιδιωτικού Λυκείου, (Ελληνικής Επικράτειας), στην οποία θα εμφαίνεται ο Μ.Ο της βαθμολογίας των μαθημάτων του μαθητή και ο χαρακτηρισμός, << ΑΡΙΣΤΑ>>. (Δίδεται απο τη Γραμματεία του Λυκείου), η υποβολή φωτοαντίγραφου του Αποδεικτικού Προαγωγής η του Απολυτηρίου.  

    (3) Φωτοαντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασμού του τέκνου και σε περίπτωση μη υπάρξεως, να αποσταλεί φωτοαντίγραφο Οικογενειακού Λογαριασμού με το όνομα ενός εκ των γονέων. Στη περίπτωση αυτή απαιτείται και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 (θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής), στην οποία ο βραβευθείς θα επιτρέπει την κατάθεση του ποσού στον Οικογενειακό Λογαριασμό. 

    (4) Υποβολή των δικαιολογητικών όλων των παραπάνω κατηγοριών μέχρι 15 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη, στα Γραφεία της Ενωσης /  Γραμματεία, (3ος όροφος). 

Παρακαλούμε όπως τηρηθεί η ημερομηνία παραγράφου 4, προκειμένου υποβάλλουμε στο ΓΕΑ το σύνολο των πρός βράβευση μαθητών για έγκριση του αντίστοιχου κονδυλίου. 

Για κάθε διευκρινιστική πληροφορία, παρακαλούμε να απευθύνεστε στους κ.  Πέρρο Πλατάνα τηλ. 6983/506621 και Δημ. Φαλτάιτς τηλ. 6983/494949, Σμχους ε.α η στο Γρ. Οικονομικού της Ε.Α.Α.Α τηλ. 210-3820271, εσωτ. 28.

 

                                                                Εκ του Δ.Σ