1.   Σας ενημερώνουμε οτι απο το 2019, η Αστυνομία θα καλέσει όλους τους Πολίτες της χώρας να αντικαταστήσουν εντός τεσσάρων (4) ετών, τις ισχύουσες αστυνομικές ταυτότητες, με νέου τύπου. Επειδή οι ταυτότητες και οι κάρτες ελευθέρας πρόσβασης που εκδίδει η Ε.Α.Α.Α αναφέρουν τον αριθμό της αστυνομικής ταυτότητας, θα πρέπει όλες να αντικατασταθούν. 

2.   Σύμφωνα με τις πληροφορίες που πήρσμε, η  Αστυνομία  θα καλεί τους Πολίτες να αντικαταστήσουν τις ταυτότητες τους κατά αλφαβητική σειρά, σύμφωνα με το επίθετο τους. 

3.   Στην υπ΄αριθμ. 19/17-5-2018 τακτική του συνεδρίαση, (Θέμα 5ο), το Δ.Σ / Ε.Α.Α.Α αποφάσισε να εκδίδονται ταυτότητες και κάρτες ελευθέρας εισόδου, ΜΟΝΟ, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

                α. Για τους νέους αποστρατευόμενους συναδέλφους.

               β. Στις περιπτώσεις απώλειας η κλοπής των ταυτοτήτων και των καρτών ελευθέρας πρόσβασης καθώς και οι  ληγμένες κάρτες ελευθέρας πρόσβασης. 

4.   Η Ε.Α.Α.Α θα καλεί έγκαιρα, κατά αλφαβητική σειρά σχεδόν παράλληλα με την Αστυνομία, τους συναδέλφους να υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για αντικατάσταση των ταυτοτήτων και των καρτών ελευθέρας πρόσβασης και εφόσον προηγουμένως θα έχουν αντικαταστήσει τις αστυνομικές τους ταυτότητες. 

 

                                                                 Εκ της Ε.Α.Α.Α