α.         Για τη θέση του Προέδρου του Παραρτήματος της ΕΑΑΑ στο Ηράκλειο έλαβαν:

α/α

Επώνυμο

Όνομα

Βαθμός

Ειδ.

 

Σύνολο Ψήφων

1

Φρουδάκης

Εμμανουήλ

Σμχος

ΤΜΜ

ε.α.

114

                        β.         Για τη θέση του μέλους του Δ.Σ. του Παραρτήματος της ΕΑΑΑ στο Ηράκλειο έλαβαν:

α/α

Επώνυμο

Όνομα

Βαθμός

Ειδ.

 

Σύνολο Ψήφων

1

Βασσάλου

Μαργαρίτα

Επγος

ΑΥΛ

ε.α.

9

2

Γιακουμάκης

Γεώργιος

Σμχος

ΤΥΜ

ε.α.

28

3

Πετρίτσης

Γεράσιμος

Ασμχος

ΤΜΑ

ε.α.

62

4

Ρινακάκης

Κων/νος

Σγος

ΤΥΜ

ε.α.

31

5

Τζιερτζής

Αντώνιος

Σμχος

ΥΑΑ

ε.α.

89

6

Χρυσός

Μιχαήλ

Σγος

ΤΥΜ

ε.α.

15